radar-logo-white

Fundació Bosch i GImpera

– SAVCA · Detecció HAV, NoV · Risk assessment · Bivalve/shellfish · Fruits (maduixes) · Water matrices – Tecniques de virologia basiques inclus i moleculars ® Proves de validació de tractaments per desinfectar virus – superficies ® Inactivació i/o desinfecció de virus

Fundació Bosch i Gimpera

– Qualitative and quantitative molecular detection of HAV, NoV GI and NoV GII (ISO 15216-1:2017 & ISO 15216-2:2020) – Risk assessment by PMA viability RTqPCR assays to estimate genome copies/infectivity in contaminated samples for HAV, NoV GI and NoV GII – Food matrices: bivalve molluscan shellfish (fresh, frozen, cooked), seaweed, soft fruits, stem and bulb […]